Nesplácím, co se stane

Informace pro případ prodlení spotřebitele s hrazením řádných splátek

Neuhradíte-li splátku, případně jiný peněžitý závazek vůči naší společnosti do termínu splatnosti, nebo nesplníte-li nepeněžitý závazek do daného termínu, jsme oprávněni od vás požadovat:

  • účelně vynaložené náklady související s odesláním upomínky;
  • účelně vynaložené náklady související s odesláním oznámení o uplatnění práva na okamžité splacení / odstoupení od úvěrové smlouvy;
  • úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení; výše zákonného úroku z prodlení je v současné době uvedena v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a její výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k vašemu prodlení, zvýšené o 8 %;
  • poplatek za narovnání smlouvy, pokud bude smluvní vztah narovnán až po prohlášení okamžité splatnosti jistiny úvěru;
  • smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení;
  • smluvní pokutu za nesplněný nepeněžitý závazek dle sazebníku.

Bližší informace ohledně sankcí spojených s prodlením v hrazení splátek či jiných peněžitých závazků, nebo sankcí spojených s prodlením plnění nepeněžitých závazků naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Sazebníku poplatků.

Neuhradíte-li veškeré dlužné částky ani 30 dnů poté, co Vás k úhradě vyzveme, můžeme prohlásit jistinu úvěru za okamžitě splatnou / odstoupit od úvěrové smlouvy. Po prohlášení jistiny úvěru za splatnou po Vás nebudeme požadovat úhradu budoucího smluvního úroku z jistiny úvěru. Vaše povinnost uhradit již splatný úrok a smluvní pokutu a úrok z prodlení z částky, ohledně níž jste v prodlení, stejně jako nárok společnosti na úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním pohledávky, tím však není dotčena.

V případě, že doplatíte veškeré dlužné splátky včetně příslušenství, zejména úroky z prodlení a poplatky za upomínky a poplatek za narovnání smlouvy v termínu nejpozději 10 dnů od prohlášení jistiny úvěru za splatnou a zároveň bude mezi společností a Vámi uzavřena dohoda o pokračování práv a povinností z uzavřené smlouvy, můžeme pokračovat v původním smluvním vztahu.

    Formulář pro krátkodobý odklad


    pole označené * je povinné