Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém zřízeného podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

 

Povinný subjekt

Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4, IČO 27089444 (dále jen „Leasing ČS“)

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může učinit fyzická osoba, která u společnosti Leasing ČS, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona, což může být nejen zaměstnanec, ale i uchazeč o zaměstnání nebo člen některého z orgánů společnosti. Kromě uvedených osob pak mohou oznámení podávat osoby v obdobném postavení vykonávající činnost pro dodavatele zboží nebo služeb pro Leasing ČS nebo jsou takovým dodavatelem v postavení nezávislého podnikatele (OSVČ).

Čeho se bude oznámení týkat?

Oznámení musí být srozumitelné a dostatečně určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje, aby bylo možné jej řádně prošetřit. K oznámení oznamovatel přikládá veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení.

Při oznamování je nutné sdělovat pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu, a to jak ze strany Leasingu ČS, tak i ze strany osoby, která může být nepravdivým oznámením poškozena, případně ze strany státních orgánů. Nadto se nepoctivý oznamovatel vystavuje pokutě až do výše 50.000,- Kč dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení – dle volby oznamovatele

  • v elektronické podobě: e-mail whistleblowing@leasingcs.cz
  • telefonicky: +420 734 489 100
  • osobně: Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4

Případně můžete využít i elektronický formulář oznámení https://forms.office.com/e/UcV33wup7z.

Jak budeme oznámení řešit?

Leasing ČS do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Leasing ČS posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

 

Pokud nebudete s výsledkem oznámení spokojeni

Vedle vnitřního oznamovacího systému umožňuje zákon využít i jiné způsoby oznámení. Jedním z nich je oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti zde.

Pokud se oznámení vztahuje nebo může vztahovat k problematice AML zákona, pak nelze učinit externí oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím oznamovacího systému Finančního analytického úřadu, který je dostupný zde.

Komplexní informace pro oznamovatele vedle informačního dokumentu a interního předpisu lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.