Slovník pojmů

Akontace – platba předem, používaná u leasingu jako označení zdrojů, které hradí nájemce jako dílčí zálohu na pořízení předmětu leasingu (automobilu) z vlastních zdrojů.

Cese – převod práv a povinností z leasingové nebo úvěrové smlouvy. Převod práv a povinností z nájemce na nového nájemce, resp. z dlužníka na nového dlužníka se děje vždy až po souhlasu LČS.

Deponace technického průkazu – Osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) je deponováno (uloženo) po dobu trvání smluvního vztahu u LČS, která však obvykle po ověření správnosti zapsaných údajů tento dokument zašle zpět dlužníkovi, resp. nájemci (pouze u finančního leasingu).

Devinkulace pojistného plnění – v případě pojistné události vydává LČS souhlas s vyplacením pojistného plnění přímo dlužníkovi (nájemci), nebo servisu, pokud jsou splatné závazky z titulu uzavřené leasingové nebo úvěrové smlouvy splněny.

Doplňková pojištění – pojištění zavazadel, pojištění skel, pojištění náhradního vozidla, úrazové pojištění; tato pojištění lze sjednat buď havarijnímu pojištění, nebo povinnému ručení, které je součástí splátek úvěru nebo leasingu.

Ekonomický vlastník – tento pojem používáme pro označení úvěrovaného, který na základě smluvního ujednání převádí vlastnické právo k vozidlu na LČS, avšak na základě smlouvy o výpůjčce může s vozidlem nakládat, jako by bylo jeho, tj. čerpat veškeré užitky, vyjma jeho prodeje.

Finanční leasing – finanční pronájem s právem následné koupě najaté věci. Pronajímatel (LČS) kupuje pro nájemce (klienta) vozidlo a pronajímá mu jej po určitou dobu. Po zaplacení všech

předepsaných splátek nájemce vozidlo odkupuje od LČS jako pronajímatele za zůstatkovou, resp. symbolickou hodnotu.

Firemní flotila – počet 3 a více vozidel, které využívá zákazník ke svému podnikání.

Fyzická osoba podnikatel (FOP) – fyzická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného podobného oprávnění, a která není z hlediska zákona č. 257/2016 Sb. Spotřebitelem.

Kalkulace – jedná se o nezávazně stanovený rozpis splátek na financování konkrétního automobilu, obvykle pro více variant poměru vlastních zdrojů klienta

Nabídka – konkrétní nabídka s konkrétními parametry financování (délka financování, objem vlastních zdrojů klienta a financovaná částka poskytnutá leasingovou společností, pojištění atp.)

Klientská zóna – zabezpečené webové komunikační prostředí, na kterém mohou klienti LČS po úspěšně provedené registraci a následném přihlášení komunikovat se LČS a vyřizovat některé své požadavky přes toto rozhraní.

Kupní cena / Pořizovací cena – cena předmětu financování / leasingu, např. osobního automobilu, obvykle udávaná včetně DPH.

LČS – Leasing České spořitelny, a.s.

LeasePlan – společnost zajišťující služby v rámci produktu operativní leasing – full-service

Limity pojistného plnění – stanovené finanční částky, do jejichž výše hradí pojišťovna pojistné plnění v případě nastalé pojistné události.

Mimořádné ukončení smlouvy – jiné než řádné ukončení smlouvy (např. předčasné splacení, totální havárie apod.), tj. stav, kdy smlouva není ukončena za původně dohodnutých podmínek.

Nové vozidlo – vozidlo, do max. 1 roku stáří a ujetých 10.000 km.

Ojeté vozidlo – vozidlo, které není nové, tj. má najeto více jak 10.000 km a/nebo je starší 1 roku

Operativní leasing – nájem vozidla; klient, jako nájemce, si od LČS, jako pronajímatele, pronajímá konkrétní vozidlo na určitou dobu, při definovaném kilometrovém proběhu a v rámci nájemného využívá dopředu definovaný rozsah služeb.

Participace klienta – vlastní zdroje klienta; tento pojem se objevuje v kalkulaci úvěru.

Pojistitel – pojišťovna, která pojišťuje předmět úvěrové nebo leasingové smlouvy.

Pojistná částka – jedná se o maximální částku, na kterou je předmět pojištěný. Obvykle se tato částka blíží pořizovací ceně, případně ceníkové pořizovací ceně.

Pojistná událost – obecně jakákoliv událost v souvislosti s předmětem financování (úvěr nebo leasing), kdy dojde k naplnění pojistného rizika, které krylo pojištění. Např. poškození vozidla při nehodě vlastním zaviněním při sjednaném havarijním pojištění; poškození cizí věci v souvislosti s provozem vozidla při sjednaném povinném ručení.

Pojistník – ten, kdo platí pojistné. V případě pojištění sjednaného přes LČS je pojistníkem LČS.

Pojištění havarijní – obecně užíváme zkratku HAV, jedná se pojištění rizik způsobených kolizí, vandalismem, živelní událostí, odcizením vozidla. Konkrétní parametry pojištění závisí na zvoleném pojistném produktu (zejména spoluúčasti a případně rozsah pojistného krytí).

Pojištění odpovědnosti – povinné ručení, pro které užíváme zkratku POV. Při pojištění odpovědnosti se sjednává maximální výše limitu plnění při škodách způsobených provozem vozidla na životě, zdraví nebo majetku třetí osoby.

Pojištěný – ten, jehož vozidlo, resp. majetek, život a zdraví, jsou pojištěny.

Poslední zvýšená splátka – vyskytuje se v produktu Puzzle (úvěr), a je poslední splatnou splátkou, splátkou podstatně vyšší než běžné / pravidelné splátky, v uzavřené úvěrové smlouvě. V rámci sjednání produktu Puzzle je připuštěno několik variant splacení této poslední zvýšené splátky.

Právní vlastník – v případě sjednání zajišťovacího převodu vlastnického práva vystupuje LČS, jako tzv. „právní vlastník“ a klient (úvěrovaný) jako „ekonomický vlastník“. LČS tedy na základě tohoto statusu může konat jako vlastník vozidla za předpokladu, že jsou naplněné podmínky pro toto konání (např. klient jako úvěrovaný je prodlení se splněním svých závazků plynoucích z úvěrové smlouvy, vozidlo klienta je tedy ze strany LČS zabaveno a jeho prodejem jsou uspokojovány splatné pohledávky LČS za klientem).

Právnická osoba – osoba zapsaná v obchodním rejstříku

Provozovatel – ten, kdo provozuje vozidlo, a je mimo jiné i jako provozovatel zapsán. U úvěru se zajišťovacím převodem vlastnického práva a u finančního leasingu je jako provozovatel zapsán klient, jako vlastník LČS.

Předávací protokol – nedílná součást leasingové či úvěrové smlouvy; dokument stvrzující konkrétní časový okamžik a stav vozidla, resp. předmětu, za kterého byl klientem od dodavatele nebo pronajímatele převzat. Na řádně vyplněný a potvrzený předávací protokol je vázána samotná aktivace a následný běh úvěrové nebo leasingové smlouvy.

Předčasné splacení – splacení v dřívějším, než řádném termínu. Na předčasné splacení spotřebitelského úvěru má nárok spotřebitel ze zákona. Klient, který není spotřebitelem takový nárok ze zákona nemá a může předčasně splatit pouze po předchozí dohodě se LČS a za podmínek v dohodě stanovených.

Předsmluvní informace – standardní dokument, který je předkládán spotřebiteli před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru, a obsahuje všechny relevantní skutečnosti pro kvalifikované rozhodnutí spotřebitele, jestli má smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřít či nikoliv.

Předváděcí vozidlo – vozidlo

Puzzle – úvěr, který obsahuje poslední navýšenou splátku, která je závislá na délce trvání úvěru. Poslední navýšená splátka lze splatit několika způsoby: splacením v dalších řádných splátkách, jednorázovým splacením, prodejem vozidla přes autorizovaného dealera, který vozidlo dodával, nebo prodejem prostřednictvím aukce organizované LČS. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese http://www.hravesplatky.cz

RKC – regionální korporátní centrum České spořitelny

RPSN – roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr; tato sazba je jednou z povinných položek uváděných jak na kalkulacích, nabídkách, předsmluvních informacích nebo úvěrové, případně leasingové smlouvě, pokud je klient spotřebitel. Metodika výpočtu RPSN je stanovena v zákoně č.257/2016 o spotřebitelském úvěru.

Ručitel – ten, kdo ručí za závazky úvěrovaného (dlužníka) nebo nájemce. K požadavku na dodatečné zajištění ručením třetí stranou přistupuje LČS v případě, že chce zmírnit riziko případného nesplacení závazků plynoucích z úvěrové nebo leasingové smlouvy. Požadavek na toto dodatečné zajištění předchází vždy uzavření smluvního vztahu.

Řádné ukončení smlouvy – ukončení smlouvy (leasingové nebo úvěrové) řádným způsobem, tj. ukončením smlouvy v řádném termínu, splacením všech splátek. Před řádným ukončením smlouvy je klient ze strany LČS kontaktován a je s ním projednán postup řádného ukončení smlouvy.

Sazba havarijního pojištění – je procento z pořizovací ceny vozidla, resp. pojistné částky, odpovídající ročnímu pojistnému.

Směnka – aval / avalista

Smlouva o výpůjčce – je sjednaná u úvěrové smlouvy, kde je aplikován zajišťovací převod vlastnického práva. Díky smlouvě o výpůjčce může klient (úvěrovaný) realizovat veškeré ekonomické užitky z vozidla, na nějž mu byl ze strany LČS poskytnut úvěr, mimo jiné na základě této smlouvy smí vozidlo odepisovat, provést při jeho koupi odpočet DPH, je-li to relevantní atp.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – dokument, na základě kterého dává klient souhlas se zpracováním svých osobních dat, která jsou mimo jiné využita pro posouzení žádosti o úvěr / leasing atp.

Splátka nájmu / leasingová splátka – pravidelná splátka uvedená v leasingové smlouvě (operativní nebo finanční leasing). Vždy zahrnuje jistinu (amortizaci), úrok a dále může obsahovat splátku za pojištění vozidla, u operativního leasingu dále částku za platbu dalších zákonem vyžadovaných daní a poplatků, případně dalších, klientem volitelných služeb.

Splátka úvěru – pravidelná splátka uvedená v úvěrové smlouvě. Vždy zahrnuje úrok a jistinu, dále potom i splátku pojištění, je-li v rámci úvěrové smlouvy sjednáno.

Splátková perioda – období, v němž jsou hrazeny pravidelné splátky. U LČS je ve většině případů využívána měsíční splátková perioda.

Splátkový kalendář – dokument obsahující rozpis všech splátek z titulu uzavřené smlouvy. V případě úvěrové smlouvy je z tohoto rozpisu patrné, jakou část úroku a jistiny úvěrovaný v dané splátce hradí. U leasingu je splátkový kalendář navíc daňovým dokladem, na základě kterého lze správně účtovat o DPH a splátkách jako nákladové položce.

Spoluúčast – objem participace klienta na pojistné události (škodě). Uplatňuje se zejména u havarijního pojištění. Konkrétní výše spoluúčasti je závislá na zvoleném pojistném produktu.

Spotřebitel – fyzická osoba nepodnikatel, osoba definovaná v zákoně č. 257/2016, se LČS neuzavírá úvěrovou smlouvu, případně leasingovou smlouvu (finanční leasing) v rámci svého podnikání.

Spotřebitelský úvěr – úvěr definovaný v zákoně č. 257/2016, LČS poskytuje svým klientům vázaný spotřebitelský úvěr, tj. úvěr vázaný na dodání zboží (vozidlo) nebo služby

Tarifní skupina – interní označení tarifní skupiny pro výpočet pojistného v povinném ručení. Tarifní skupina je dána typem vozidla a objemem motoru.

Travel Card – klientský benefit LČS, který umožňuje klientům využívat ubytování ve vybraných hotelích v Evropě za cenu polopenze. 

Úvěrovaný – ten, komu poskytuje LČS úvěr, tj. klient LČS, jinak také dlužník

Úvěrující – poskytovatel úvěru, LČS, jinak věřitel. Tento pojem se vyskytuje v úvěrové smlouvě, kterou uzavírá SAL se zákazníkem.

Věrnostní poukaz – zákaznický benefit poskytovaný vybranými dodavateli k úvěrové smlouvě, lze jej využít jako zápočet proti kupní ceně vozu nebo na nákup zboží, doplňků a služeb vážících se k financovanému automobilu, a to po dohodě s prodejcem.

Vinkulace pojistného plnění – zajištění pohledávky LČS pro případ, kdy klient (úvěrovaný nebo nájemce) řádně nesplácí své pohledávky z titulu úvěrové nebo leasingové smlouvy; v takovém případě nedá LČS souhlas s výplatou pojistného plnění na účet nájemce, ale požádá pojišťovnu, aby plnila na účet LČS.

Vlastník vozidla – ten, kdo je zapsán v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), v kolonce vlastník. Na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva se v případě poskytnutého úvěru zapisuje do této kolonky LČS, v případě leasingových smluv je LČS uvedena standardně jako vlastník

VOP – všeobecné obchodní podmínky; určují všeobecná pravidla pro sjednané leasingové nebo úvěrové smlouvy, klient podpisem leasingové nebo úvěrové smlouvy prohlašuje, že se s obsahem VOP seznámil. Tyto dokumenty dostává standardně ke smluvní dokumentaci a navíc jsou k dispozici na webových stránkách LČS (odkaz).

Výška úvěru – suma, kterou obdrží klient (úvěrovaný / dlužník) od LČS jako poskytovatele úvěru (úvěrující / věřitel), a to na základě žádosti o financování, kterou klient předložil a LČS ji schválila.

Zabezpečení vozidla – zabezpečovací prvky vozidla znemožňující nebo znesnadňující jeho odcizení nebo manipulaci s vozidlem. Zabezpečení vozidla ovlivňuje výšku pojistného u havarijního pojištění. Čím důkladnější je zabezpečení vozidla, tím nižší je sazba pojištění a tím nižší je i výsledné pojistné. Prvky zabezpečení vozidla, na které je poskytnuta sleva z pojistného, si stanovují nezávisle jednotlivé pojišťovny.

Zajištění úvěru – LČS, jako úvěrující (věřitel), může po přezkoumání žádosti o poskytnutí úvěru navrhnout další zajištění úvěru, a to za účelem zmírnění rizika nesplacení poskytnutého úvěru. Obvyklou formou zajištění úvěru, kromě zajišťovacího převodu vlastnického práva, jsou např. zajištění směnkou nebo ručení třetí osobou.

Zajišťovací převod vlastnického práva – institut, při kterém poskytnutím úvěru přechází vlastnické právo na LČS, jako úvěrujícího (věřitele), a to až do celého splacení úvěru. Klient – úvěrovaný (věřitel) se stává provozovatelem automobilu a na základě smlouvy o výpůjčce také tzv. ekonomickým vlastníkem, tj. realizuje z předmětu, na který byl úvěr účelově poskytnut veškeré užitky a také je povinný strpět veškeré náklady a břemena, která se k úvěru váží.

Zůstatková hodnota – vstupuje do kalkulace operativního leasingu a odráží očekávání LČS ohledně vývoje budoucí ceny vozidla vzhledem ke stáří a počtu ujetých km, za předpokladu běžného opotřebení.

a