Praktické informace

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Poskytovatel úvěru

Poskytovatelem úvěru je společnost Leasing České spořitelny, a.s. (dále jen „Společnost“), se sídlem Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4, IČ: 27089444, DIČ: CZ27089444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8912, klientská infolinka: 956 785 111, e-mail: info@leasingcs.cz:

Společnost je registrována v těchto registrech, které ji opravňují provádět činnosti spojené s poskytováním úvěru a dalších služeb:

Dohled nad činností Společnosti vykonává Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, zelená linka: 800 160 170

Řešení podání a sporů

Společnost zavedla a dodržuje postupy a pravidla pro evidenci a vyřizování podání přijatých od klienta Společnosti, nebo potenciálního klienta Společnosti, a to dle tohoto Reklamačního řádu.

Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn spor vyplývající z uzavřené smlouvy či ze vztahu se zprostředkovatelem poskytnutého produktu, řešit rovněž mimosoudně, a to prostřednictvím finančního arbitra dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, pokud je řešení těchto sporů v souladu s legislativou účinnou v okamžiku řešení konkrétního sporu v kompetenci finančního arbitra. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Obecné informace o procesu poskytování

Od klienta jsou za účelem prokázání jeho úvěruschopnosti vyžadovány následující údaje:

 • potvrzení o výši příjmu vystavené zaměstnavatelem klienta,
 • nebo 2 po sobě jdoucí výpisy z bankovního účtu klienta (ne starší 3 měsíců), ze kterého bude prokazatelná výše vyplacené mzdy zaměstnavatelem,
 • nebo 2 po sobě jdoucí výplatní pásky klienta (ne starší 3 měsíců)
 • informace o výši pravidelných měsíčních úhrad závazků klienta
 • způsob bydlení (vlastní / pronájem, se zástavou / bez zástavy)
 • prohlášení, zda má (nemá) klient nařízen soudní výkon rozhodnutí

Společnost neposkytuje rady dle §85 odst. 1

Společnost poskytuje vázané spotřebitelské úvěry výhradně na dopravní techniku do 3,5 tuny

Spotřebitelský úvěr může být zajištěn těmito formami zajištění

 • Ručení třetí osobou (pouze ve vybraných případech, dle posouzení úvěruschopnosti spotřebitele)
 • Zajišťovací převod vlastnického práva (vždy)
 • Deponace originálu Technického průkazu po dobu trvání smluvního vztahu (vždy)
 • Vinkulace havarijního pojištění ve prospěch Společnosti (pouze u vozidel s financovanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč)

Podmínky splácení úvěru

Délka splácení spotřebitelského úvěru je variabilní v závislosti na stáří vozu (u nových vozů v rozmezí od 12-96 měsíců / u ojetých vozů 12-84 měsíců).

Zápůjční úroková sazba poskytovaná spotřebiteli je stanovena jako pevná, která je pro spotřebitele po sjednanou dobu splácení neměnná.

Spotřebitelský úvěr není poskytován v cizí měně.

Spotřebitelský úvěr splácí klient v pravidelných měsíčních splátkách, vždy ke stejnému dni příslušného měsíce. První splátku spotřebitel hradí měsíc následující po měsíci, ve kterém vozidlo převzal do užívání podle Protokolu o předání a převzetí vozidla.

Reprezentativní příklad

 • Předmět financování: Škoda Octavia, 1,4 MPI (datum první registrace vozidla 1.4.2012)
 • Pořizovací cena vozu: 330.000,- KČ
 • Celková výše spotřebitelského úvěru: 264.000,- Kč
 • Doba trvání spotřebitelského úvěru: 60 měsíců
 • Frekvence splátek: měsíční
 • Výše měsíční splátky: 6.598,- Kč (splátka zahrnuje Povinné ručení a Havarijní pojištění)
 • Celková částka, kterou je třeba zaplatit: 395.880,- Kč (výše vypůjčené jistiny, úroky, pojištění)
 • Roční procentní sazba nákladů: 18,77% (zahrnuje pojištění)

Další náklady, které nejsou zahrnuty do celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů je poplatek za zápis klienta jako vlastníka vozidla do Technického průkazu po řádném splacení úvěru, který je hrazen klientem.

Předčasné splacení úvěru

Spotřebitel má právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoli, zcela nebo z části. V případě předčasného splacení je spotřebitel povinen uhradit pouze účelně vynaložené náklady vzniklé v přímé souvislosti s předčasným splacením. V případě předčasného splacení celého úvěru se jedná o náklady na (i) zpracování konečné kalkulace doplatku úvěru, (ii) účetní vypořádání Vašich závazků, (iii) zrušení evidence sjednaného zajištění Vašich závazků, (iv) vydání technického průkazu z úschovy, (v) vystavení potvrzení o splnění Vašich závazků, (vi) archivaci dokumentace související s předčasným ukončením smlouvy, (vii) informování pojišťovny o zániku sjednaného pojištění. V případě předčasného splacení části úvěru se jedná o náklady na (i) rekalkulaci splátek úvěru, (ii) účetní vypořádání předčasného splacení části úvěru a stanovení nových splátek úvěru, (iii) zpracování a odeslání nového splátkového kalendáře (iv) archivaci dokumentace související s předčasným splacením části úvěru, (v) informování pojišťovny ohledně změny pojištění v případě sjednaného pojištění schopnosti splácet. Výše těchto nákladů nepřesáhne (i) 1 % z předčasně splacené části úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěrové smlouvy jeden rok nebo (ii) 0,5 % z předčasně splacené části úvěru, nepřesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem smlouvy jeden rok a zároveň částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení původně dohodnuté doby trvání smlouvy.

Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě

U většiny finančních produktů ponechává Společnost volbu pojistného produktu na klientovi. U některých finančních produktů může být Společností podmiňováno uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě, a to ve formě zákonného a havarijního pojištění financovaného vozidla. V případě, že je toto pojištění uzavřeno v rámci smlouvy o spotřebitelském úvěru, je pojištění vozidla sjednáno Společností s následujícími pojistiteli:

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nebo
 • Allianz pojišťovna, a.s.

Náklady v případě opoždění plateb

Porušení podmínek smlouvy by pro spotřebitele mohlo mít závažné důsledky a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. Za opomenuté platby bude spotřebiteli účtována (i) náhrada účelně vynaložených nákladů, které Společnosti vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, (ii) zákonný úrok z prodlení ve výši odpovídající nařízení vlády 351/2013 Sb., případně v jiné výši stanovené příslušnými právními předpisy v den vzniku prodlení, (iii) smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den, (iv) smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za jednotlivé porušení (může být uplatněna pouze v případě odstoupení Společnosti od smlouvy nebo při zesplatnění úvěru ze strany Společnosti). Při ukončení smlouvy je Společnost oprávněna mimo jiné požadovat (i) zaplacení až veškerých nesplacených splátek dle splátkového kalendáře a (ii) vydání vozidla v důsledku výpovědi Smlouvy o výpůjčce a realizaci zajišťovacího převodu vlastnického práva. Při opomenutí platby mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje včetně této skutečnosti třetím osobám k jejich dalšímu zpracování. Třetími osobami jsou v takovém případě zejména sdružení registru dlužníků SOLUS (www.solus.cz), Nebankovního registru klientských informací (www.cncb.cz) a Bankovního registru klientských informací (www.cbcb.cz).