Pravidla soutěže

Úplné znění pravidel soutěže Travel card od Leasingu České spořitelny, a.s.

Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně soutěž Travel card od Leasingu České spořitelny o členskou kartu Holiday plus UNLIMITED (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

 

 1. Pořadatel soutěže
  Pořadatelem soutěže je společnost Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1912/64B, PSČ 140 00, IČ: 270 89 444 (dále jen „pořadatel“).
 2. Organizátor soutěže
  Organizátorem soutěže je společnost headmade, s.r.o., se sídlem Praha 4, Přímětická 1185, PSČ 140 00, IČ: 272 04 901 (dále jen „organizátor“).
 3. Termín konání soutěže
  Soutěž probíhá od 1.1.2014 do 31.3.2020, a to na území České republiky.
 4. Účastníci soutěže
  Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále „účastník“ nebo „soutěžící“).
 5. Výhry
  Výhrami v soutěži jsou TRAVEL CARD = karty věrnostního programu Holiday plus UNLIMITED. Použití členských karet věrnostního programu Holiday plus UNLIMITED se řídí podmínkami společnosti Connex Marketing GmbH, se sídlem Dr.-Schauer-Straße 26, A-4600 Wels, Rakousko, které jsou uvedeny na internetové adrese www.holidayplus-unlimited.net. Pořadatel ani organizátor soutěže nenesou odpovědnost za jakékoliv užití karty Holiday plus UNLIMITED.
 6. Princip a podmínky soutěže
  Výhru získává každý účastník, který v termínu konání soutěže uzavře u některého prodejce osobních motorových vozidel leasingovou nebo úvěrovou smlouvu se společností pořadatele Leasing České spořitelny, a.s. (dále společně jen „smlouva“). Výhru získá každý soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže. Každý soutěžící může získat pouze jednu kartu TRAVEL CARD věrnostního programu Holiday plus UNLIMITED. Výhody karty věrnostního programu Holiday plus UNLIMITED je soutěžící oprávněn čerpat od doručení karty po celou dobu platnosti smlouvy. Pro účely této soutěže končí platnost leasingové smlouvy též splacením celé kupní ceny. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy bude karta deaktivována nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. Po skončení platnosti smlouvy již není výherce oprávněn čerpat výhody členské karty věrnostního programu Holiday plus UNLIMITED.
 7. Doručení výhry
  Pro doručení výhry musí výherce vyplnit registrační formulář na stránce www.leasingcs.cz, ve složce TRAVEL CARD. Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.
 8. Osobní údaje a ochrana osobnosti
  Uzavřením smlouvy uděluje účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže pořadateli jakožto správci a organizátorovi jakožto zpracovateli, a to za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele zahrnující i zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, to vše po dobu nejvýše 10 let od udělení souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel i organizátor soutěže jsou oprávněni v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení účastníka a adresu bydliště v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a propagací jeho výrobků či služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, to vše po dobu 5 let od ukončení soutěže. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.
 9. Další ustanovení
  Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
 10. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora
  Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění v místě konání soutěže.