Bezpečnostní podmínky

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) musí dodržovat každý uživatel On-line zóny (dále jen „Uživatel“), který se chce přihlásit prostřednictvím veřejné datové sítě do systému evidence smluv (dále jen „Systém evidence smluv“) uzavřených se společností Leasing České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1912/64B, PSČ 140 00, IČO 270 89 444 (dále jen „společnost Leasing ČS“).

1. Pro přístup do Systému evidence smluv musí Uživatel vyplnit evidenční číslo, které je na uvedeno na příslušné smlouvě, a zadat přesné datum jejího uzavření, kterým je datum podpisu poslední ze smluvních stran (dále jen „Vstupní zadání“). Vstupní zadání následně bezprostředně odešle společnosti Leasing ČS.

2. Vstupní zadání a jeho odeslání musí být provedeno bez přítomnosti třetích osob a prostřednictvím technického zařízení, které je ve vlastnictví Uživatele.

3. Systém evidence smluv automaticky vyhodnotí Vstupní zadání a v případě korektnosti vygeneruje přístupové heslo, které je zasláno na číslo mobilního telefonu, které bylo zadáno v Žádosti o poskytnutí úvěrového nebo leasingového financování (dále jen Žádost). V případě, že klient v Žádosti neuvedl mobilní číslo, případně jej v průběhu času změnil, může požádat společnost na základě písemné žádosti o založení / změnu mobilního čísla používaného pro zaslání přístupového hesla nezbytného pro vstup do on-line aplikace.

4. Uživatel není oprávněn sdělit zaslané přístupové heslo třetí osobě.

5. Obdržené přístupové heslo Uživatel vepíše do příslušné kolonky a po potvrzení získá dočasný přístup do Systému evidence smluv.

6. Veškeré údaje uvedené v Systému evidence smluv jsou přísně důvěrné a Uživatel není oprávněn je sdělit třetí osobě.

7. Při ukončení práce se Systémem evidence smluv je Uživatel povinen se ze Systému evidence smluv řádně odhlásit.

8. Odesláním Vstupního zadání Uživatel potvrzuje, že souhlasí bezvýhradně s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Při nedodržení těchto Podmínek neodpovídá společnost Leasing ČS za případné zneužití Systému evidence smluv či jakýchkoliv dat, která Systém evidence smluv obsahuje a zpřístupňuje. Společnost Leasing ČS si vyhrazuje právo požadovat náhradu případné škody po Uživateli, který takovou škodu způsobil v důsledku nedodržení těchto Podmínek.

Tyto Podmínky jsou platné od 18.2.2013